Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Vừa qua, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể các cán bộ viên chức, Đảng viên Bệnh viện.

IMG_0576.JPG

(Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII)

Tại Hội nghị, các cán bộ viên chức, Đảng viên Bệnh viện đã được nghe đồng chí Lại Vũ Hiệp – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành Y tế nhằm tăngcường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân từ đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới hệ thống quản lý tinh gọn hiệu quả, tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

IMG_0579.JPG

 (Đồng chí Nguyễn Khánh Thuận - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Khánh Thuận - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhấn mạnh: Việc học tập và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

THANH HÀ